د هرات او ننګرهار ولایتونو د الکترونیکی تذکرو د بستونو پایلی