د عامې روغتیا وزارت ملکي روغتونو د ۳۴۶ بستونو د تخصص بشپړولو د ازموینې پایلې