۳۳ ولایاتو کی د ۱۳۹۹ کال د اداری اصلاحاتو او ښوونکو د ازموینی پایله